Ανταπόκριση των μελών του δικτύου

Με βάση και τα στοιχεία για το 2011, η ανταπόκριση των γιατρών σε εβδομαδιαία βάση είναι σταθερά υψηλή  με  μέσο όρο 95, 66%.  Το ποσοστό αυτό προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό των γιατρών που είναι σε άδεια κάθε εβδομάδα. Ο αριθμός των γιατρών που δεν έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν περιστατικά λόγω απουσίας τους από την εργασία τους σ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 10 έως και 44 παρατηρητές την εβδομάδα (διάμεση τιμή 21 γιατροί).

Το ποσοστό έγκαιρης αποστολής δελτίου δηλαδή η αποστολή του ως και την Τρίτη της επόμενης από  την εβδομάδα καταγραφής, διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 49,93% . Κατά μέσο όρο 52 παρατηρητές στέλνουν το δελτίο καταγραφής έγκαιρα, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία τους μέσα στην ίδια εβδομάδα.  Με καθυστέρηση και μετά από τηλεφωνική υπενθύμιση αποστέλλουν το δελτίο δήλωσης και άλλοι 29 παρατηρητές  που αντιστοιχεί σε ποσοστό 27,67%.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η διακύμανση των δηλώσεων καταγραφής κατά μέσο όρο στη διάρκεια του χρόνου κατά τη διάρκεια του 2011.

 diaw