Προσωπικό

Το Κέντρο Κλινικών Δεξιοτήτων στηρίζεται σε μια διεπιστημονική ομάδα εκπαιδευτών. Η ομάδα απαρτίζεται από ιατρούς, νοσηλευτές και ψυχολόγους υγείας που συμμετέχουν σε εθελοντική βάση.