Δομή Τελικής Ομαδικής Εργασίας

Η τελική εργασία θα έχει τη μορφή μιας περιγραφικής ανάλυσης των επιδημιολογικών δεδομένων που θα έχουν καταγραφεί  με την παραπάνω διαδικασία.

Θα πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω δομή:

  • Σελίδα Τίτλου
  • Περίληψη (μέχρι 200 λέξεις)
  • Εισαγωγή – Βιβλιογραφική ανασκόπηση
  • Πληθυσμός – Μέθοδος
  • Αποτελέσματα
  • Συζήτηση
  • Πίνακες  – Γραφήματα
  • Βιβλιογραφία  (μέχρι 10 βιβλιογραφικές αναφορές κατά Vancouver)

Η τελική εργασία θα πρέπει να είναι 1500-2000 λέξεις.