Επιλογή θέματος

Η επιλογή του θέματος της επιδημιολογικής εργασίας γίνεται με τη συνεργασία των υπεύθυνων της άσκησης στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ και τους υπεύθυνους εκπαίδευσης στα Κέντρα Υγείας και στα Περιφερειακά Ιατρεία. Το ακριβές θέμα της θα πρέπει να στηριχτεί και με βιβλιογραφική ανασκόπηση και να εντάσσεται στα παρακάτω αντικείμενα:

·    Κοινωνικές ομάδες που αποτελούν τους συχνότερους επισκέπτες στην ΠΦΥ.

(ηλικία, εκπαίδευση, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση)

·    Συχνότερες αιτίες προσέλευσης στην ΠΦΥ.

·    Παρεχόμενες υπηρεσίες στην ΠΦΥ.

(είδος επίσκεψης, κωδικοποίηση πράξεων σύμφωνα με την ICPC-2 ταξινόμηση)

·    Συχνότερα χρόνια νοσήματα στην ΠΦΥ.

·    Ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης.

o   παιδικού πληθυσμού (βασικός εμβολιασμός)

o   ενήλικου πληθυσμού (αντιτετανικός εμβολιασμός)

·    Επίδραση του τρόπου ζωής στην υγεία.

(συσχέτιση επαγγέλματος, διατροφής, άσκησης, καπνίσματος, χρήσης αλκοόλ με χρόνια νοσήματα)

·    Κοινωνικοί προσδιοριστές υγείας.

·    Αιτίες θνησιμότητας στον γενικό πληθυσμό.

Το ακριβές θέμα και οι Ομάδες Φοιτητών για κάθε θέμα ορίζονται την 1η ημέρα της Κλινικής Άσκησης στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ.