Επικοινωνία

Οι φοιτητές συνειδητοποιούν τη σημασία της σχέσης γιατρού-αρρώστου στην άσκηση της ιατρικής  και μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν αποτελεσματικά τόσο προφορικά όσο και γραπτά ή μέσω χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών με:

 • Ασθενείς, συγγενείς και συνοδούς τους. Συγκεκριμένα μετά την άσκησή τους οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν τα δεδομένα που αφορούν στα παρακάτω:

·   Υποδοχή και προσέγγιση ασθενούς.

·   Οργάνωση ιατρείου, μη λεκτική επικοινωνία.

·   Ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικής επικοινωνίας όπως:

 • Ενημέρωση ασθενούς και συγγενών για το πρόβλημα, σχεδιασμός αποτελεσματικού σχεδίου για την αντιμετώπισή του και συζήτηση για την εφαρμογή του με τον άρρωστο και τους συγγενείς / φροντιστές,
 • Ενημέρωση δυσάρεστων δεδομένων,
 • Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων.

·   Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτής επικοινωνίας όπως:

 • Καταχώρηση δεδομένων στην Κάρτα Υγείας του αρρώστου,
 • Σύνταξη επιστολών παραπομπής και γνωματεύσεων,
 • Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων,
 • Σύνταξη οδηγιών και συνταγών.
 • Συναδέλφους στη Μονάδα της ΠΦΥ αλλά και στο Νοσοκομείο.
 • Άλλους επαγγελματίες υγείας.
 • Άλλους επαγγελματίες που εργάζονται στην κοινότητα.