Κλινικές δεξιότητες

Οι φοιτητές  αναπτύσσουν κλινικές δεξιότητες στην ΠΦΥ, με επίκεντρο την ικανότητα διάκρισης των ασθενών που χρειάζονται νοσοκομειακή φροντίδα και αυτών που αντιμετωπίζονται στο σπίτι και το Κέντρο Υγείας. Στόχος είναι επίσης η κατανόηση του τρόπου και της ευθύνης για τη λήψη ορθών αποφάσεων και την ανάλογη διαχείριση σε θέματα διαγνωστικής προσπέλασης και θεραπείας των συχνότερων νοσημάτων στην κοινότητα.

Συγκεκριμένα οι φοιτητές μετά την άσκησή τους στην ΠΦΥ και τη Γενική Ιατρική θα πρέπει να έχουν εκτεθεί στα παρακάτω ειδικά αντικείμενα κλινικών δεξιοτήτων:

 • Λήψη ιστορικού
 • Κλινική εξέταση
 • Διάκριση μεταξύ φυσιολογικών και παθολογικών ευρημάτων
 • Χειρισμοί επείγουσας ιατρικής στην ΠΦΥ.
 • Διαφοροδιαγνωστική προσπέλαση στην ΠΦΥ.
  Συγκεκριμένα:

  • επιλογή και εφαρμογή των απαραίτητων κατά περίπτωση κλινικών δεξιοτήτων,  πράξεων και διαγνωστικών δοκιμασιών
  • ικανότητα σύνθεσης των παραπάνω στη διαγνωστική σκέψη και την πρώτη απόφαση αντιμετώπισης των προβλημάτων του αρρώστου.
 • Ικανότητα περιγραφής των δεικτών νοσηρότητας, του τρόπου εμφάνισης και της διαχείρισης των συχνών συμπτωμάτων και των οξέων νοσημάτων που παρατηρούνται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
 • Ικανότητα περιγραφής των δεικτών νοσηρότητας, της φυσικής ιστορίας και της διαχείρισης των κύριων χρόνιων νοσημάτων που παρατηρούνται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
 • Ικανότητα περιγραφής ενός σχεδίου συντονισμένης διαχείρισης των πιο συχνών οξέων και χρόνιων προβλημάτων τόσο στην κοινότητα όσο και στη συνεργασία με υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης.
 • Ικανότητα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τα επιλεγόμενα θεραπευτικά σχήματα με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και στόχο την ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία του αρρώστου.
 • Ικανότητα για τη συνεχή αξιολόγηση του βαθμού συνεργασίας του αρρώστου στο προτεινόμενο πρόγραμμα αντιμετώπισης των προβλημάτων του και εφαρμογής πολιτικής για τη βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας.
 • Αναγνώριση της σημασίας της συνέχειας και συνέπειας στη φροντίδα αρρώστων με χρόνια νοσήματα
 • Ικανότητα διαχείρισης και διεπιστημονικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν στη Φροντίδα αρρώστων στο σπίτι.